کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  شنبه، ۲۱ تیر‌‌ماه ۱۳۹۹ | Saturday, July 11, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

۱۰:۰۰

۱۱:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۰:۰۰

۱۱:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

اقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

اقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

اقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

اقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

اقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای فرخ پور 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی پیروز


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خیابان هلال احمر، شماره ۲۹۰

تلفن: ۵۵۶۷۳۹۲۹ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@piroozds.com

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پیروز محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی