کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۴ مهر‌‌ماه ۱۴۰۰ | Sunday, September 26, 2021
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۴

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای شبانی اذر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای شبانی اذر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای عبدلی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ناصرعبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ناصرعبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ناصرعبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای فرخ پور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای فرخ پور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای فرخ پور 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی پیروز


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خیابان هلال احمر، شماره ۲۹۰

تلفن: ۵۵۶۷۳۹۲۹ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@piroozds.com

 

© ۱۴۰۰ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پیروز محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی