کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۹ تیر‌‌ماه ۱۴۰۱ | Thursday, June 30, 2022
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذرمتین

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذرمتین

۳

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذرمتین

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذرمتین

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذرمتین

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذرمتین

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذر متین

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذر متین

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذر متین

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذر متین

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذر متین

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای آذر متین

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۴

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای شبانی اذر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای شبانی اذر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای شبانی آذر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای شبانی اذر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای عبدلی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ناصرعبدلی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ناصرعبدلی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ناصرعبدلی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای عبدلی ناصر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای عبدلی ناصر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای عبدلی ناصر 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی پیروز


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خیابان هلال احمر، شماره ۲۹۰

تلفن: ۵۵۶۷۳۹۲۹ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@piroozds.com

 

© ۱۴۰۱ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پیروز محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی